บ้านฉางเมืองสะอาด หาดทรายงามหรู มะม่วงนอกฤดู ปลาปูกะปิดี บารมีหลวงพ่อหอมนางอรวรรณ ไทยพิทักษ์วงศ์
เกษตรอำเภอบ้านฉาง

สถาบันเกษตรกรดีเด่น
เกษตรตำบลดีเด่น
เกษตรกรดีเด่น

ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ดี มีสุข หมู่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (กษอ.)
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (นวส.)
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (เคหฯ)
วันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
ณ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จุดสาธิตด้านการเกษตร
ข้อมูลผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
อบรมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านฉาง และศึกษาดูงานสวนลำไย
และไร่กาแฟ ณ อำเภอท่าใหม่ และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอ

การอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อพัฒนา Smart Farmer
ต้นแบบ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สนง. เกษตรอำเภอบ้านฉาง
สนง. เกษตรอำเภอวังจันทร
สนง. เกษตรอำเภอเขาชะเมา
นง. เกษตรอำเภอนิคมพัฒน
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2557 www.growforprincess.in.th


ดิน น้ำ    พืช   ประมง โรคและแมลงศัตรูพืช องค์กรและเครือข่าย
สถานการณ์เกษตร เทคโนโลยีชาวบ้าน เตือนภัยเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง
๑๒๕ ถนนสุขุมวิท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐
โทร. ๐๓๘-๖๐๑๗๙๑
Email : ray_ banchang@doae.go.th