ประวัติความเป็นมา

อำเภอบ้านฉาง เดิมเป็นตำบลพลา ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองระยอง ต่อมา พ.ศ. 2506 ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพและใช้สนามบินอู่ตะเภา
ทำให้มีประชาชนจากหลายท้องที่มาประกอบอาชีพ เป็นผลให้เกิดการขยายตัวเจริญเตอบโตขึ้น
- ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ วันที่ 7 พฤษภาคม 2519
- ยกฐานะเป็นอำเภอ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2528
จากข้อสันนิษฐานประวัติความเป็นมาดั่งเดิม มีการรวมตัวเป็นชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ปี ผู้อวุโสท้องถิ่นได้กล่าวบอกเล่าที่มาของคำว่า "บ้านฉาง" ดังนี้
- เดิมมีฉางเก็บผลผลิตการเกษตร จำพวก น้ำมันยง และของป่าอื่นๆ เพื่อนำส่งท่าเรือพลา จึงเรียกชื่อว่า "บ้านฉาง"
- เดิมมีป่าดงดิบมีโขลงช้างป่าเป็นจำนวนมาก จึงมีชื่อเรียกว่า "บ้านช้าง" ต่อมากลายเป็น "บ้านฉาง"
- เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดินทัพมาถึงเมืองระยอง มาถึงรุ่งสางพอดี จึงเรียกชื่อว่า "บ้านสาง" ต่อมากลายเป็น "บ้านฉาง"

เขตการใช้ที่ดินอำเภอบ้านฉาง